LOGO LOGO GIF
Down Arrow
Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania.
Harmonogram realizowanych form wsparcia
Regulamin uczestnictwa w projekcie

C elem projektu jest ułatwienie w latach 2019-2022 dostępu min. 1702 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością i 8 osobom opuszczającym pieczę zastępczą do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności, 100 osobom do usług opieki medycznej w ramach Dziennego Domu Opieki Medycznej 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki.

seniorzy

Cele szczegółowe:

 • Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej zapobiegających umieszczaniu osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w zakładach stacjonarnych, w szczególności na oddziałach szpitalnych,
 • Wypracowanie i wdrożenie niedrogich, trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez utworzenie DDOM,
 • Wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych,
 • Wypracowanie i wdrożenie działań projakościowych, rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących teleopiekę, dostosowanych do potrzeb osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością,
 • Realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi poprzez kształcenie, poradnictwo i utworzenie miejsca krótkookresowego pobytu.

Obszary wsparcia:

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie, z wyjątkami dopuszczonymi w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona.
 • 1 obszar – Zintegrowane Centrum Opieki
  • 1a. Dzienny Dom Opieki Medycznej,
  • 1b. Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych
 • 2 obszar – Centrum Opieki Środowiskowej
 • 3 obszar – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
 • 4 obszar – Usługi asystenckie w tym Centrum Usamodzielniania
 • 5 obszar – Mieszkania chronione treningowe

Planowane efekty:

Wskaźniki kluczowe:

 • 1764 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
 • 1700 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
 • 64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie

Wskaźniki specyficzne:

 • 850 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
 • 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Planowanie rezultaty realizacji projektu:

 • 15 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu
 • 14 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu
 • 25 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu
 • 205 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu


Termin realizacji projektu:
01.09.2019 r. - 31.03.2022 r.
Wartość projektu:
18 722 310,04 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
15 913 963,53 zł

Program krajowy