LOGO LOGO GIF
Down Arrow
Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Wielkopolski.
Harmonogram realizowanych form wsparcia

C elem projektu jest utworzenie w okresie 01.04.2020-28.02.2023 na terenie powiatu poznańskiego
(gmin Dopiewo, Suchy Las, Kórnik, Kostrzyn, Kleszczewo, Stęszew, Buk):

 • Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych dla 400 osób niesamodzielnych (ON) w celu świadczenia usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych uzupełnionych o teleoopiekę,
 • Dziennego Domu Opieki Medycznej dla 100 osób niesamodzielnych w celu świadczenia usług opieki medycznej i usług opiekuńczych,
 • Udzielenie wsparcia w zakresie świadczonej opieki 100 opiekunom faktycznym (OF)

seniorzy

Cele szczegółowe:

 • Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej zapobiegających umieszczaniu osób niesamodzielnych/ osób z niepełnosprawnością w zakładach stacjonarnych, w szczególności na oddziałach szpitalnych,
 • Wypracowanie i wdrożenie niedrogich, trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych/ osób z niepełnosprawnością poprzez utworzenie DDOM,
 • Wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych,
 • Wypracowanie i wdrożenie działań projakościowych, rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących teleopiekę,
 • Realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi/ osobami z niepełnosprawnością poprzez kształcenie i poradnictwo.

Obszary wsparcia:

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie, z wyjątkami dopuszczonymi w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona.
 • 1 obszar – Zintegrowane Centrum Opieki
 • 2 obszar – Dzienny Dom Opieki Medycznej
 • 3 obszar – Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych
 • 4 obszar – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Planowane efekty:

Wskaźniki kluczowe:

 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie,
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie,
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie,
 • 3 podmioty wykorzystujące technologie informacyjno-komunikacyjne (TIK)

Wskaźniki specyficzne:

 • 400 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki,
 • 400 osób objętych usługami opiekuńczymi w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
 • 100 osób objętych wsparciem Zintegrowanego Centrum Opieki - Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Planowanie rezultaty realizacji projektu:

 • 36 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 36 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu,
 • 25 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu


Termin realizacji projektu:
01.04.2020 r. - 28.02.2023 r.
Wartość projektu:
8 431 139,66 zł
Dofinansowanie projektu z UE:
7 166 468,71 zł

Program krajowy