LOGO LOGO GIF
Down Arrow
Projekt Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki

P rzedmiotem projektu jest zapewnienie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do min. 640 mieszkańców Poznania zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym (osób niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością). Projekt stanowi kontynuację usług świadczonych w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 realizowanego przez Oferentów w okresie 01.01-2017-31.12.2018. Zintegrowane Centrum Opieki i Teleopieki to kompleksowe wsparcie dla min. 640 os. starszych i/lub z niepełnosprawnościami. Innowacyjny na terenie Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz wsparcia asystentów (m.in. wizyty domowe: wstępne, informacyjne, profilaktyczne i monitorujące), wolontariatu domowego i pomocy sąsiedzkiej. Realizacja projektu jest odpowiedzią na diagnozę sytuacji problemowej w Poznaniu.

teleopieka

Prognozuje się, że do 2020 r. w Wielkopolsce nastąpi wyższy niż w kraju przyrost ludności w wieku poprodukcyjnym (o ⅓) oraz zdecydowany spadek odsetka dzieci i młodzieży. Jednym z przewidywalnych skutków tego stanu rzeczy będzie zwiększenie popytu na różne formy usług opiekuńczych. Potwierdza to silną potrzebę rozwoju i organizacji usług opiekuńczych dla os.starszych, niesamodzielnych i/lub z niepełnosprawnością. (Rekomendacje z ogólnopolskiego badania PolSenior „Aspekty medyczne, psychologiczne, socjologiczne i ekonomiczne starzenia się ludzi w Polsce”). Struktura demograficzna mieszkańców Poznania zaliczona została do tzw. starzenia demograficznego: „Najwyższy odsetek os. w wieku 80+ w województwie wielkopolskim jest w Poznaniu, w ogólnej liczbie os. w wieku poprodukcyjnym wynosi 19.33%” (Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami-ROPS w Poznaniu, 2015). Ponadto w Poznaniu jest jeden z najwyższych odsetków osób w wieku poprodukcyjnym wśród osób niepełnosprawnych w woj. Wielkopolskim: „Drugą pod względem liczebności grupą wiekową wśród osób z niepełnosprawnością, są osoby w wieku poprodukcyjnym. Ta grupa wymaga szczególnego wsparcia, które odpowiada na potrzeby wynikające jednocześnie z ich niepełnosprawności, jak i starszego wieku. Najwięcej osób z niepełnosprawnością w wieku poprodukcyjnym w 2011 roku zamieszkiwało (…) Miasto Poznań – ponad 35 tys. osób.” (…) W obszarze pomocy społecznej niezbędne jest stworzenie sieci pomocy środowiskowej, która będzie odpowiedzią na lokalne zapotrzebowanie na pomoc udzielaną w miejscu zamieszkania osoby starszej. Niezbędne będzie zwiększenie nakładów na tego typu pomoc. Wzrośnie również rola pracowników socjalnych jako osób pozostających w bezpośredniej interakcji z seniorem i znających jego potrzeby. ” (za Instytut Pracy i Spraw Socjalnych „Raport na temat sytuacji osób starszych w Polsce”, Warszawa 2012). „Brak środowiskowych domów samopomocy, czy innych środowiskowych form wsparcia dziennego skutkuje najczęściej, pozostawaniem osób wymagających wsparcia w domu. Taki stan rzeczy może prowadzić do izolacji od środowiska lokalnego. Często również takie osoby nie mają dostępu do informacji o ewentualnych, alternatywnych w stosunku do ŚDS aktywnościach, w których mogliby uczestniczyć.” (Diagnoza sektora usług społecznych w województwie wielkopolskim wraz z rekomendacjami ROPS w Poznaniu, 2015).

Odpowiedzią na te potrzeby jest uzupełnienie usług opiekuńczych w formie teleopieki o wsparcie asystentów, wolontariat domowym oraz pomoc sąsiedzką. Działania asystentów będą miały na celu pomoc w poprawie trudnej sytuacji życiowej, wynikającej z wieku, choroby lub niepełnosprawności oraz przeciwdziałanie izolacji społecznej poprzez m.in. aktywizację, profilaktykę i edukację zdrowotną oraz wsparcie psychospołeczne w miejscu zamieszkania oraz budowanie sieci pomocy środowiskowej. Projekt jest realizowany we współpracy ze Stowarzyszeniem Pomocy Wzajemnej „Flandria”