LOGO LOGO GIF
Statut Stowarzyszenia
Rozdział I
Postanowienia ogólne
 

§ 1

Stowarzyszenie Medycyna Polska zwane dalej „Stowarzyszeniem„ działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia
1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, z późniejszymi zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem o celach
niezarobkowych.

§ 3

Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej, a siedzibą władz naczelnych miasto
Tarnów.

§ 4

Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.

§ 5

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może
zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej
Stowarzyszenia służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału między jego
członków.

§ 6

Stowarzyszenie może powoływać jednostki terenowe – oddziały, obejmujące zasięgiem działania jedno lub
kilka województw. Terenowa jednostka organizacyjna Stowarzyszenia może posiadać osobowość prawną.

§7

Stowarzyszenie może używać odznak i pieczęci na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§8

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym
profilu działania.

Rozdział II
Cele i sposoby działania
 

§ 9
Celem Stowarzyszenia jest:
a. Ochrona i promocja zdrowia
b. Pomoc społeczna
c. Niesienie pomocy osobom potrzebującym, niepełnosprawnym, wykluczonym społecznie, chorym
i starszym
d. Upowszechnianie aktywności fizycznej i sportu
e. Edukacja dzieci, młodzieży i dorosłych
f. Promocja i organizacja wolontariatu
g. Wspieranie rozwoju społecznego, zawodowego i gospodarczego, przedsiębiorczości oraz innowacji
h. Tworzenie powiązań kooperacyjnych, sieci współpracy oraz klastrów
i. Działalność na rzecz organizacji, których cele statutowe są zbieżne z celami Stowarzyszenia

§ 10

1.Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez prowadzenie odpłatnej i nieodpłatnej działalności pożytku
publicznego.
2. Stowarzyszenie swoje cele realizuje nieodpłatnie poprzez:
a. Działalność promocyjną i wydawniczą,
b. Organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych,
c. Działalność edukacyjną i dydaktyczną,
d. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, poradnictwo i rzecznictwo,
e. Działalność leczniczą, rehabilitacyjną i opiekuńczą,
f. Działalność integrującą społeczność,
g. Pomoc społeczną.
3. Stowarzyszenie swoje cele może realizować odpłatnie poprzez:
a. Działalność promocyjną i wydawniczą,
b. Organizację konferencji, seminariów, targów, akcji promocyjnych,
c. Działalność edukacyjną i dydaktyczną,
d. Prowadzenie warsztatów, szkoleń, kursów, doradztwo, poradnictwo i rzecznictwo,
e. Działalność leczniczą, rehabilitacyjną i opiekuńczą,
f. Działalność integrującą społeczność,
g. Pomoc społeczną.

Rozdział III
Członkowie, ich prawa i obowiązki
 

§ 11

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 12

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1) członków zwyczajnych,
2) członków wspierających,
3) członków honorowych.

§13

Członkiem zwyczajnym może być może być każda pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do
czynności prawnych i niepozbawiona praw publicznych, która złożyła wypełnioną deklarację członkowską i
została przyjęta w drodze uchwały przez Zarząd Główny lub Zarząd Oddziału, a nadto uzyskała uprzednio
rekomendację, co najmniej dwóch członków Stowarzyszenia.

§ 14

1. Członkiem wspierającym może być osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych lub
osoba prawna zainteresowana statutową działalnością Stowarzyszenia, która zadeklarowała na jego rzecz
pomoc finansową lub rzeczową. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.
2. Członek wspierający obowiązany jest do opłacania składek członkowskich.

§15

Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia lub w inny
szczególny sposób wniosła zasługi dla Stowarzyszenia. Nadanie godności członka honorowego następuje w
drodze uchwały Zarządu Głównego.

§ 16

Członkowie zwyczajni, honorowi i wspierający należą organizacyjnie do właściwego terenowego oddziału.

§ 17

Członek zwyczajny ma prawo:
1. wybierać i być wybranym do władz Stowarzyszenia,
2. uczestniczenia w zebraniach, odczytach, konferencjach, sympozjach, itp. organizowanych przez władze
Stowarzyszenia,
3. korzystania z urządzeń, świadczeń i pomocy Stowarzyszenia,
4. noszenia odznaki organizacyjnej,
5. zaskarżenia uchwał lub orzeczeń władz Stowarzyszenia w sprawach członkowskich do Walnego
Zgromadzenia Członków.

§ 18

Członek zwyczajny obowiązany jest do:
1. aktywnego uczestniczenia w pracach Stowarzyszenia oraz propagowania jego celów i programu,
2. przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał władz Stowarzyszenia,
3. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,

§ 19

1. Członek wspierający, z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada prawa określone w § 17.
2. Członek wspierający jest obowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz
przestrzegania uchwał i regulaminów władz Stowarzyszenia.

§ 20

1. Członkostwo Stowarzyszenia ustaje na skutek:
1) dobrowolnej rezygnacji z przynależności do Stowarzyszenia, zgłoszonej na piśmie Zarządowi
Głównemu lub Zarządowi Oddziału,
2) śmierci członka lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
3) skreślenia z listy członków z powodu zalegania z opłatą składek członkowskich za co najmniej jeden
okres lub innych świadczeń, w wyniku uchwały Zarządu Oddziału lub Zarządu Głównego,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia na skutek prawomocnego orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego lub
Sądu Koleżeńskiego, w przypadku naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał i
regulaminów lub działania na szkodę Stowarzyszenia, pozbawienia członka praw publicznych prawomocnym
wyrokiem sądu powszechnego,
5) pozbawienia godności członka honorowego, w wyniku uchwały władzy, która tą godność nadała.
2. W przypadku określonym w ust. 1 pkt 3 Zarząd Oddziału, a w przypadkach określonych w ust. 1 pkt 4 i 5
Sąd Koleżeński Oddziału zobowiązani są zawiadomić członka o skreśleniu lub wykluczeniu, podając przyczynę
skreślenia lub wykluczenia, wskazując jednocześnie władzę uprawnioną do rozpatrzenia odwołania oraz termin
złożenia odwołania. Uchwały oraz orzeczenia w wyżej określonych sprawach mogą być zaskarżone w terminie
14 dni, od daty ich doręczenia.
3. Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia osób, które utraciły członkostwo zwyczajne lub wspierające na
podstawie ust. 1 pkt 3 następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału.

Rozdział IV
Struktura organizacyjna władz
 

§21

1. Władzami naczelnymi Stowarzyszenia są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd Główny,
3) Główna Komisja Rewizyjna,
4) Główny Sąd Koleżeński.
2. W przypadku, gdy liczba członków Stowarzyszenia przekroczy 100 osób, Walne Zebranie Członków zostaje
zastąpione Zebraniem Delegatów wybranych w proporcji jeden delegat na 15 członków zwyczajnych.
Mandat delegata trwa do czasu nowych wyborów.
3. Szczegółowy tryb i zasady wyboru delegatów określi regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
4. Jednostkami terenowymi Stowarzyszenia są oddziały. Do powołania oddziału przez Zarząd Główny
wymagany jest wniosek co najmniej 15 osób deklarujących chęć stworzenia oddziału i przystąpienia do
Stowarzyszenia lub będących już jego członkami zwyczajnymi. Tworząc oddział, Zarząd Główny okreś1a
jego zasięg terytorialny oraz siedzibę.
5. Władzami oddziału są:
1) Walne Zebranie Członków Oddziału,
2) Zarząd Oddziału,
3) Komisja Rewizyjna Oddziału,
4) Sąd Koleżeński Oddziału.

§ 22

1. Kadencja wszystkich władz Stowarzyszenia trwa 5 lat, a ich wybór odbywa się bezwzględną większością
głosów członków zwyczajnych obecnych na głosowaniu. Wybór władz następuje spośród nieograniczonej
liczby kandydatów.
2. Uchwały władz Stowarzyszenia, o ile statut nie stanowi inaczej, podejmowane są w głosowaniu jawnym,
zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków.
Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne.
3. W przypadku ustąpienia, wykluczenia lub śmierci członka władz Stowarzyszenia w trakcie kadencji, skład
osobowy tych władz uzupełniany jest spośród nie wybranych kandydatów, wg kolejności uzyskanych
głosów. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/3 liczby członków
pochodzących z wyboru.
Walne Zebranie Członków

§ 23

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni (delegaci) oraz członkowie honorowi,
2) z głosem doradczym – członkowie wspierający, członkowie władz naczelnych (jeżeli nie są delegatami),
zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Zarząd Główny powiadamia członków
(delegatów) co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania drogą pocztową lub elektroniczną.

§ 24

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
3. Obradami Walnego Zebrania Członków kieruje Prezydium w składzie: przewodniczący, zastępca
przewodniczącego i sekretarz.

§ 25

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Zarząd Główny:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Głównej Komisji Rewizyjnej,
3) na pisemny wniosek, co najmniej 1/3 ogólnej liczby zarządów oddziałów lub 30 członków zwyczajnych
(de1egatów).
2. Zarząd Główny jest zobowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków w ciągu 3 miesięcy, od
dnia otrzymania żądania lub wniosku określonego w ust. l. pkt 2 i 3.
3. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 26

Uchwały Walnego Zebrania Członków zapadają przy obecności:

1) w pierwszym terminie – co najmniej połowy uprawnionych do głosowania członków,
2) w drugim terminie – wyznaczonym w tym samym dniu, 30 minut później niż pierwszy termin – bez względu
na liczbę osób uprawnionych do głosowania.

§ 27

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy:
1) uchwalanie statutu i jego zmian,
2) uchwalanie głównych kierunków działania Stowarzyszenia,
3) uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do właściwości innych władz Stowarzyszenia,
4) wybór i odwoływanie Prezesa oraz członków władz naczelnych,
5) rozpatrywanie odwołań od uchwał Zarządu Głównego i orzeczeń Głównego Sądu Koleżeńskiego,
6) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań z działalności Zarządu Głównego, Głównej Komisji Rewizyjnej i
Głównego Sądu Koleżeńskiego oraz podejmowanie uchwał w przedmiocie udzielenia lub odmowy
udzielenia absolutorium ustępującym władzom, na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej,
7) nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego Stowarzyszenia, na wniosek Zarządu Głównego,
8) podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
9) wykonywanie innych czynności i zadań nie określonych statutem do właściwości innych władz
Stowarzyszenia,
Zarząd Główny

§ 28

Zarząd Główny, będący najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami Członków,
kieruje całokształtem działalności Stowarzyszenia, a za swoją pracę i działania odpowiada przed Walnym
Zebraniem Członków.

§29

1. W skład Zarządu Głównego wchodzi Prezes, Wiceprezesi, Sekretarz, Skarbnik oraz członkowie. Na swym
pierwszym posiedzeniu Zarząd Główny wybiera ze swego grona wiceprezesów, sekretarza i skarbnika.
Decyzję o ilości członków podejmuje Walne Zebranie Członków.
2. Zasady i tryb działania Zarządu Głównego ustala regulamin uchwalony przez Zarząd Główny.
3. Posiedzenia Zarządu Głównego odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.
4. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Głównej Komisji Rewizyjnej,
5. Członkowie Zarządu Głównego nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
6. W razie długotrwałej niemożności pełnienia obowiązków przez Prezesa, funkcję tę obejmuje na ten okres
wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Główny.

§ 30

1. Do zakresu działania Zarządu Głównego należy:
1) zwoływanie Walnego Zebrania Członków (delegatów),
2) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków,
3) określanie szczegółowych kierunków działania Stowarzyszenia,
4) uchwalanie okresowych programów pracy Stowarzyszenia oraz zatwierdzanie rocznych sprawozdań z
działalności,
5) uchwalanie budżetu Stowarzyszenia i zatwierdzanie rocznych sprawozdań finansowych,
6) reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
7) powoływanie i rozwiązywanie jednostek terenowych – oddziałów, określanie zasięgu ich działania oraz
siedziby,
8) koordynowanie działalności jednostek terenowych,
9) zawieszanie w czynnościach zarządów oddziałów, jeżeli ich działalność jest niezgodna z przepisami
prawa, postanowieniami statutu lub uchwałami władz Stowarzyszenia,
10) określanie wysokości opłaty wpisowej i składek członkowskich,
11) zawieszanie uchwał zarządów oddziałów, w razie ich sprzeczności z przepisami prawa, postanowieniami
statutu oraz uchwałami władz nadrzędnych,
12) zarządzenie majątkiem Stowarzyszenia,
13) podejmowanie uchwał o nabywaniu, zbywaniu i obciążaniu majątku nieruchomego i ruchomego
Stowarzyszenia,
14) uchwalanie regulaminów określonych przepisami szczegółowymi statutu, w tym ramowych
regulaminów zarządów oddziałów,
15) podejmowanie uchwał o przynależności Stowarzyszenia do krajowych i międzynarodowych organizacji
oraz delegowanie przedstawicieli Stowarzyszenia do tych organizacji i na imprezy zagraniczne,
16) zawieranie porozumień o współpracy z organami administracji i władzami naczelnymi innych
organizacji,
17) organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
18) zgłaszanie wniosków o nadanie przez Walne Zebranie Członków godności członka honorowego
Stowarzyszenia,
19) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad
określonych w § 20 pkt 3, § 21 ust. 2 i § 22 ust. 1 pkt 3 statutu,
20) rozpatrywanie odwołań od uchwał zarządów oddziałów w sprawach określonych w § 22 ust. 1 pkt 3 oraz
w sprawach odmowy przyjęcia w poczet członków (zwyczajnych, wspierających),
21) występowanie z wnioskami do Głównego Sądu Koleżeńskiego o wykluczenie członka zwyczajnego,
pełniącego funkcję we władzach Stowarzyszenia,
22) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań ze swojej działalności,
2. W razie zawieszenia Zarządu Oddziału (ust. 1 pkt 9), Zarząd Główny powołuje zarząd tymczasowy, który
pełni swoje funkcje do czasu wyboru nowego Zarządu Oddziału przez Walne Zebranie Członków Oddziału.
3. Uchwały w sprawach określonych w ust. 1 pkt 6, 8 i 10 wymagają kwalifikowanej większości 2/3 głosów
obecnych na posiedzeniu.
4. Od uchwał Zarządu Głównego w sprawach określonych w ust. 1 pkt 7, 9 i 12, Zarządowi Oddziału
przysługuje prawo odwołania do Walnego Zebrania Członków, w terminie 30 dni od daty otrzymania
uchwały Zarządu Głównego – za jego pośrednictwem.
Odwołanie rozpatrywane jest na najbliższym Walnym Zebraniu Członków.

§ 31

Do rozpracowania poszczególnych problemów ekonomicznych lub ekonomiczno-organizacyjnych i
przedłożenia wniosków Zarząd Główny może powoływać zespoły pomocnicze – komisje problemowe,
określając ich skład, zadania oraz termin zakończenia prac.

§ 32

Posiedzenia Zarządu Głównego zwołuje Prezes Zarządu Głównego z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 2 członków Zarządu Głównego, w terminie 30 dni od daty zgłoszenia wniosku.
Główna Komisja Rewizyjna

§ 33

Główna Komisja Rewizyjna jest władzą Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego
działalnością.

§ 34

Główna Komisja Rewizyjna składa się z 3 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego oraz sekretarza.

§ 35
1. Do zakresu działania Głównej Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowanie, co najmniej raz w roku, całokształtu działa1ności Stowarzyszenia, z wyjątkiem Głównego
Sądu Koleżeńskiego,
2) nadzorowanie komisji rewizyjnych niższego szczebla,
3) zwołanie Walnego Zebrania Członków, w razie nie zwołania go przez Zarząd Główny, w terminie lub
trybie ustalonym w statucie,
4) prawo żądania zwołania posiedzenia Zarządu Głównego, celem omówienia uwag, wniosków i zaleceń
wynikających z kontroli wewnętrznej i zewnętrznej. Posiedzenie Zarządu Głównego w takim przypadku
winno się odbyć nie później niż w terminie 30 dni od daty złożenia wniosku (żądania),
5) uchwalenie własnego regulaminu działania oraz wzorcowego regulaminu komisji rewizyjnych oddziałów,
6) składanie Walnemu Zebraniu Członków sprawozdań z własnej działalności oraz wniosków o udzielenie
lub odmowę udzielenia absolutorium władzom naczelnym Stowarzyszenia,
2. Główna Komisja Rewizyjna ma prawo żądania od członków i władz Stowarzyszenia wszystkich szczebli
złożenia pisemnych lub ustnych wyjaśnień dotyczących kontrolowanych spraw.

§ 36

1. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu Głównego i jego Prezydium.
2. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Głównego,
4. Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
Główny Sąd Koleżeński

§37

Główny Sąd Koleżeński jest władzą Stowarzyszenia powołaną do:
1) sprawowania ogólnego nadzoru nad sądami koleżeńskimi oddziałów,
2) rozpatrywania i rozstrzygania odwołań od orzeczeń sądów koleżeńskich oddziałów,
3) rozpatrywania spraw wniesionych przez Zarząd Główny lub Główną Komisję Rewizyjną, w odniesieniu
do osób pełniących funkcje we władzach Stowarzyszenia,
4) uchwalania regulaminu określającego tryb i zasady działania sądów w Stowarzyszeniu,
5) orzekania w kwestiach zgodności ze statutem wewnętrznych przepisów i decyzji władz Stowarzyszenia.

§ 38

1. Główny Sąd Koleżeński składa się z 4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 39

1. Główny Sąd Koleżeński orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje
przewodniczący sądu lub jego zastępca pod nieobecność przewodniczącego.
2. Postępowanie przed Głównym Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem
stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania Członków.
3. Orzeczenia Głównego Sądu Koleżeńskiego wydane w wyniku rozpoznania odwołania są ostateczne.
4. Członek stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia
statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Przewodniczący Głównego Sądu Koleżeńskiego ma prawo uczestniczenia w posiedzeniach Zarządu
Głównego i Głównej Komisji Rewizyjnej – z głosem doradczym.

§ 40

Główny Sąd Koleżeński może wymierzać następujące kary:

1) upomnienia,
2) nagany,
3) zawieszenia w prawach członka na okres od 1 do 12 miesięcy,
4) wykluczenia ze Stowarzyszenia.

Rozdział V
Organy doradcze
 

§ 41

1. W Stowarzyszeniu działa Rada Programowa Stowarzyszenia, będąca ciałem opiniodawczo-doradczym
organów Stowarzyszenia. Rada Programowa Stowarzyszenia wspiera organy Stowarzyszenia w
realizacji celów statutowych Stowarzyszenia, opiniuje wszelkie projekty oraz inicjatywy podejmowane
przez Stowarzyszenie lub z udziałem Stowarzyszenia.
2. Rada Programowa Stowarzyszenia składa się z przynajmniej 3 Członków. Do Rady Programowej
Stowarzyszenia powołuje się członków na czas nieoznaczony.
3. Przewodniczącego Rady Programowej oraz pozostałych Członków Rady Programowej Stowarzyszenia
powołuje i odwołuje Zarząd Główny.
4. Rada Programowa Stowarzyszenia może uchwalić swój regulamin pracy.

Rozdział VI
Jednostki terenowe Stowarzyszenia – oddziały i ich władze
 

§ 42

1. Dla sprawnej realizacji zadań wynikających ze statutu Zarząd Główny powołuje oddziały, wg zasad
określonych w § 6 i § 21 ust. 4 statutu.
2. Rozwiązanie oddziału następuje na podstawie uchwały Zarządu Głównego w przypadku:
1) zaprzestania faktycznej działalności przez Oddział lub zmniejszenia stanu liczebnego członków poniżej
liczby wymaganej dla jego powołania przez okres dłuższy niż jeden rok,
2) złożenia przez zarząd Oddziału wniosku o rozwiązanie Oddziału.
3. Oddziały Stowarzyszenia posiadają osobowość prawną.

§ 43

1. Władzami Oddziału są władze określone w § 21 ust. 5
2. Postanowienia § 21 stosuje się odpowiednio.
Walne Zebranie Członków Oddziału

§ 44

1. Walne Zebranie Członków Oddziału jest najwyższą władzą oddziału.
2. Walne Zebranie Członków Oddziału może być zwyczajne lub nadzwyczajne.

§ 45

Do Walnego Zebrania Członków Oddziału na1eży:
1) uchwalanie programów działania oddziałów,
2) wybór i odwoływanie prezesa oraz członków władz oddziału,
3) wybór i odwoływanie delegatów i ich zastępców na Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
4) rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań władz oddziału oraz udzielanie lub odmowa udzielenia
absolutorium ustępującym władzom,

§ 46
W Walnym Zebraniu Członków Oddziału biorą udział:
1) z głosem stanowiącym – członkowie zwyczajni i honorowi oddziału,
2) z głosem doradczym – przedstawiciele członków wspierających z terenu działania oddziału, członkowie
władz naczelnych Stowarzyszenia oraz zaproszeni goście.

§ 47

1. Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału, powiadamiając członków o jego miejscu,
proponowanym porządku obrad i terminie na co najmniej 14 dni przed wyznaczonym terminem drogą
pocztową lub elektroniczną.
2. Postanowienia § 26 ust. 2, 3 i 4 stosuje się odpowiednio.

§ 48

1. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału zwołuje Zarząd Oddziału:
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Zarządu Głównego,
3) na wniosek Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
4) na pisemny wniosek co najmniej 10 uprawnionych do głosowania członków zwyczajnych oddziału.
2. Zarząd Oddziału jest obowiązany zwołać Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału w ciągu 30
dni od daty złożenia wniosku lub żądania, o których mowa w ust. 1 pkt 2, 3 i 4.
3. W przypadku nie zwołania przez Zarząd Oddziału Walnego Zebrania Członków Oddziału, w terminie lub
trybie określonym w statucie, uprawnioną władzą do jego zwołania jest Komisja Rewizyjna Oddziału.
4. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków Oddziału obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało
zwołane.
5. Postanowienia § 26 stosuje się odpowiednio.
Zarząd Oddziału

§ 49

Zarząd Oddziału kieruje działalnością Stowarzyszenia na terenie Oddziału Stowarzyszenia, którego jest
organem, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 50

1. Zarząd Oddziału składa się z prezesa, wiceprezesa, sekretarza, skarbnika. Na swym pierwszym posiedzeniu
Zarząd Oddziału wybiera ze swego grona: wiceprezesa, sekretarza oraz skarbnika.
2. Posiedzenia Zarządu Oddziału odbywają się w miarę potrzeby, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał.
3. Do zbadania spraw i problemów organizacyjnych, ekonomicznych oraz opracowania wniosków, Zarząd
Oddziału może powoływać zespoły pomocnicze, określając ich skład oraz zadania.
4. Posiedzenia Zarządu Oddziału zwołuje prezes Zarządu Oddziału z własnej inicjatywy lub na wniosek co
najmniej 3 członków Zarządu Oddziału, w terminie 30 dni od zgłoszenia wniosku.
5. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w podległości
służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Komisji Rewizyjnej Oddziału,
6. Członkowie Zarządu Oddziału nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo umyślne
ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.
7. W razie długotrwałej niemożliwości pełnienia swej funkcji przez prezesa Zarządu Oddziału, funkcję tę
obejmuje na ten okres wiceprezes wyznaczony przez Zarząd Oddziału.

§ 51

Do zakresu działania Zarządu Oddziału należy:
1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, Zarządu Głównego oraz Walnego
Zebrania Członków Oddziału,
2) określanie szczegółowych kierunków działania Oddziału,
3) uchwalanie budżetu Oddziału i zatwierdzanie rocznego sprawozdania finansowego,
4) reprezentowanie Oddziału na zewnątrz,
5) zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia w ramach posiadanych pełnomocnictw,
6) organizowanie działalności gospodarczej oraz nadzór i kontrola nad tą działalnością,
7) zaciąganie zobowiązań finansowych w ramach posiadanych środków i upoważnień,
8) przyjmowanie członków zwyczajnych i wspierających oraz ich skreślanie z powodu naruszenia zasad
określonych w § 18 pkt 3, § 19 ust. 2 i § 20 ust. 1 pkt 3 statutu,
9) uchwalanie wniosków o rozwiązanie Oddziału,
10)współdziałanie z pokrewnymi stowarzyszeniami działającymi na terenie działania Oddziału,
11)zwoływanie zwyczajnych i nadzwyczajnych Walnych Zebrań Członków Oddziału,
12)składanie sprawozdań ze swej działalności na Walnym Zebraniu Członków Oddziału.

§ 52

Szczegółowy tryb i zasady działania zarządów oddziałów określa regulamin uchwalony przez te zarządy, na
podstawie regulaminu wzorcowego uchwalonego przez Zarząd Główny.
Komisja Rewizyjna Oddziału

§ 53

Komisja Rewizyjna Oddziału działa na terenie Oddziału Stowarzyszenia, którego jest organem. Jest władzą
powołaną do sprawowania kontroli działalności Zarządu Oddziału, zgodnie z uchwałami władz nadrzędnych.

§ 54

Komisja Rewizyjna Oddziału składa się z 3 członków, którzy na swym pierwszym posiedzeniu wybierają ze
swego grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego i sekretarza.

§ 55

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej Oddziału należy:
1) kontrola działalności Zarządu Oddziału pod względem celowości, prawidłowości i zgodności z przepisami
prawa, postanowieniami statutu i uchwał władz nadrzędnych,
2) współpraca z Główną Komisją Rewizyjną,
3) przedstawianie Zarządowi Oddziału uwag, wniosków i zaleceń pokontrolnych dotyczących działalności
statutowej i finansowej,
4) zgłaszanie Zarządowi Głównemu umotywowanych wniosków o uchylenie uchwał Zarządu Oddziału
sprzecznych z postanowieniami prawa, statutu lub uchwałami władz nadrzędnych,
5) przedkładanie Walnemu Zebraniu Członków Oddziału sprawozdań ze swojej działalności oraz
przedkładanie wniosków o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium Zarządowi Oddziału.

§ 56

Komisja Rewizyjna Oddziału jest zobowiązana przeprowadzić kontrolę działalności Zarządu Oddziału co
najmniej jeden raz w roku.

§ 57

1. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału mają prawo udziału, z głosem doradczym, w posiedzeniach
Zarządu Głównego i jego Prezydium.
2. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być spokrewnieni, spowinowaceni, pozostawać w
podległości służbowej, związku małżeńskim lub we wspólnym pożyciu z członkami Zarządu Oddziału,
4. Członkowie Komisji Rewizyjnej Oddziału nie mogą być skazani wyrokiem prawomocnym za przestępstwo
umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.

§ 58

Szczegółowy tryb i zasady działania komisji rewizyjnych oddziałów określa regulamin uchwalony przez te
komisje, na podstawie wzorcowego regulaminu uchwalonego przez Główną Komisję Rewizyjną.
Sąd Koleżeński Oddziału

§ 59
1. Sąd Koleżeński Oddziału działa na terenie Oddziału Stowarzyszenia, którego jest organem. Jest władzą
powołaną do:
1) rozpatrywania i rozstrzygania spraw związanych z naruszeniem przez członków, postanowień statutu,
uchwał władz lub działaniem na szkodę Stowarzyszenia,
2) rozstrzygania spraw i zatargów wynikłych między członkami Stowarzyszenia.
2. Sąd Koleżeński Oddziału w przypadkach określonych w ust. 1 orzeka na wniosek:
1) Zarządu Głównego lub Zarządu Oddziału,
2) Głównej Komisji Rewizyjnej lub Komisji Rewizyjnej Oddziału,
3) co najmniej 2 członków,
4) zainteresowanego członka – w sprawach osobistych.

§ 60

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa się z 4 członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego
grona: przewodniczącego, zastępcę przewodniczącego, sekretarza.
2. Członek Sądu Koleżeńskiego Oddziału nie może pełnić innych funkcji we władzach Stowarzyszenia.
3. Przewodniczący Sądu Koleżeńskiego Oddziału ma prawo udziału z głosem doradczym w posiedzeniach
Zarządu Oddziału.

§ 61

1. Sąd Koleżeński Oddziału orzeka w składzie trzyosobowym. Zespołem rozpatrującym sprawy kieruje
przewodniczący sądu lub jego zastępca pod nieobecność przewodniczącego.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim Oddziału toczy się na zasadzie równości stron, z zapewnieniem
stronom prawa do obrony.
3. Od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego Oddziału przysługuje odwołanie do Głównego Sądu Koleżeńskiego – za
pośrednictwem sądu, który wydał orzeczenie, w terminie 14 dni od daty doręczenia orzeczenia.
4. Członek stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od dopuszczenia się przez niego naruszenia
statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.
5. Członkowie Głównego Sądu Koleżeńskiego mają prawo uczestniczenia w posiedzeniach Sądu
Koleżeńskiego Oddziału – z głosem doradczym.

§ 62

1. Sąd Koleżeński Oddziału składa sprawozdanie ze swej działalności Walnemu Zebraniu Członków Oddziału.
2. Sąd Koleżeński Oddziału działa na podstawie regulaminu uchwalonego przez Główny Sąd Koleżeński.

Rozdział VII
Majątek i fundusze
 

§ 63

Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości i fundusze.
1. Źródłami powstania majątku Stowarzyszenia są:
1) opłaty wpisowe i składki członkowskie,
2) dochody z nieruchomości i ruchomości stanowiących własność lub będących w użytkowaniu
Stowarzyszenia,
3) dotacje,
4) darowizny, zapisy i spadki,
5) wpływy z działalności statutowej,
6) dochody z ofiarności publicznej,
7) powołanych zakładów do prowadzenia określonej działalności gospodarczej,
8) dochody z prowadzonej działalności gospodarczej.
2. Składki członkowskie powinny być wpłacone do końca I kwartału każdego roku. 10% kwoty pochodzącej ze
składek członkowskich Zarząd Oddziału odprowadza w wyżej określonym terminie na konto Zarządu
Głównego.
3. Nowo przyjęci członkowie Stowarzyszenia wpłacają opłatę wpisową oraz składki członkowskie w ciągu 14
dni od daty otrzymania zawiadomienia o przyjęciu na członka.
4. Zabrania się:
1) udzielania pożyczek lub zabezpieczania zobowiązań majątkiem organizacji w stosunku do jej członków,
członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi członkowie, członkowie organów oraz
pracownicy organizacji pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku
pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do
drugiego stopnia albo są związani z tytułu przysposobienia, opieki lub kurateli, zwanych dalej „osobami
bliskimi„,
2) przekazywania ich majątku na rzecz ich członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, w szczególności, jeżeli przekazanie to
następuje bezpłatnie lub na preferencyjnych warunkach,
3) wykorzystywania majątku na rzecz członków, członków organów lub pracowników oraz ich osób
bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich, chyba że to wykorzystanie bezpośrednio
wynika z celu statutowego,
4) zakupu towarów lub usług od podmiotów, w których uczestniczą członkowie organizacji, członkowie
jej organów lub pracownicy oraz ich osób bliskich, na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich
lub po cenach wyższych niż rynkowe.
5. Nadwyżkę przychodów nad kosztami z działalności gospodarczej przeznacza się na działalność pożytku
publicznego.
6. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 64

1. Dla ważności oświadczeń woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych
Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu.
2. Zarząd może udzielać pełnomocnictw do reprezentowania Stowarzyszenia.

Rozdział VIII
Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia
 

§ 65

1. Uchwalenie statutu lub jego zmiana oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne
Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy
członków uprawnionych do głosowania.
2. Uchwalenie statutu lub jego zmian oraz rozwiązanie Stowarzyszenia mogą być przedmiotem Walnego
Zebrania Członków wyłącznie wtedy, gdy sprawy te zostały umieszczone w porządku obrad Walnego
Zebrania Członków. Do zawiadomienia określonego w § 25 ust. 3 należy załączyć projekty stosownych
uchwał.
3. Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób
przeprowadzenia likwidacji oraz przeznaczenia majątku Stowarzyszenia.
4. W sprawach dotyczących rozwiązania i likwidacji Stowarzyszenia, nie uregulowanych w statucie, mają
zastosowanie przepisy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104,
z późniejszymi zmianami).

Rozdział IX
Postanowienia końcowe
 

§66

Statut oraz jego zmiany wchodzą w życie po uprawomocnieniu się stosownego postanowienia sądu
rejestrowego.