LOGO LOGO GIF
Klauzula Informacyjna (RODO)

Szanowni Beneficjenci Naszych Projektów!Od 25 maja 2018 r. obowiązuje Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE zwane dalej RODO.
W związku z tym chcielibyśmy poinformować Państwa o przetwarzaniu danych osobowych oraz na jakich zasadach odbywa się po 25 maja 2018 r. Poniżej znajdziecie Państwo podstawowe informacje na ten temat.

O jakich danych mówimy?
Chodzi o dane osobowe, które są zbierane w ramach korzystania przez Państwa z naszych działań statutowych, w tym serwisów telefonicznych i papierowej dokumentacji. Przetwarzamy imiona, nazwiska beneficjentów działań, imiona rodziców, PESEL, dane adresowe i kontaktowe (telefon, email), dane medyczne w postaci informacji o przebytych chorobach i zażywanych lekach.

Kto będzie administratorem Państwa danych?
Administratorami będziemy my- Stowarzyszenie Medycyna Polska z siedzibą w Tarnowie, przy Placu Sobieskiego 2 Tel.517734137 Wyznaczyliśmy Inspektora Ochrony Danych Osobowych, aby lepiej dbać o bezpieczeństwo Państwa Danych Osobowych. Z Inspektorem można się skontaktować wysyłając email na adres : iod@medcluster.pl

Jaka jest podstawa prawna przetwarzania Państwa danych osobowych?
W zakresie danych osobowych niemedycznych i medycznych podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a, b, c, f RODO, zaś w przypadku danych o charakterze medycznym podstawą prawną jest art. 9 ust. 2 lit. a, h, i RODO

Dlaczego przetwarzamy Państwa dane osobowe?
Przetwarzamy dane osobowe dla celów szczegółowo opisanych w naszej Polityce Ochrony Danych Osobowych. W szczególności przetwarzane przez nas dane osobowe służą ulepszaniu standardów opieki, realizowaniu zasad profilaktyki zdrowotnej, jak również dla celów marketingowych.

Skąd pochodzą Państwa dane, które przetwarzamy?
Dane osobowe, które przetwarzamy pochodzą w większości od naszych Beneficjentów w trakcie wypełniania dokumentacji niezbędnej do przystąpienia przez nich i udziału w działaniach statutowych realizowanych przez Stowarzyszenie Medycyna Polska do projektu.
Komu przekazujemy zgromadzone dane?
Przetwarzane przez nas dane są przekazywane instytucjom, które przekazują środki na realizację zadań statutowych, w związku z zawartą umową na realizację zadań, partnerom, z którymi realizujemy te zadania, w związku z zawartą umową na realizację zadań .
Jakie Państwo macie prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?
1) jeżeli przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody na przetwarzanie, to ma Pani/Pan prawo do wycofania swojej zgody w każdym czasie, bez wpływu na przetwarzania dokonane przed wycofaniem zgody,
2) prawo żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
3) prawo żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
4) prawo żądania od Administratora usunięcia niektórych Pani/Pana danych osobowych,
5) prawo żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
6) prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
7) przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
8) wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
Więcej na temat praw przysługujących Pani/Panu w związku z przetwarzaniem przez Stowarzyszenie Medycyna Polska Z siedzibą w Tarnowie Pani/Pana danych osobowych, jak również ewentualnych innych administracyjnych lub cywilnych środków ochrony prawnej, można przeczytać na stronie internetowej pod adresem: https://uodo.gov.pl/pl/132/224
Z praw wskazanych powyżej można skorzystać poprzez kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Sobieskiego 2 , 33-100 Tarnów