LOGO LOGO GIF
Unia Europejska

Unia Europejska

Usługi społeczne
i opieka medyczna
dla mieszkańców Poznania.

Down Arrow
Usługi społeczne i opieka medyczna dla mieszkańców Poznania.

C elem projektu jest ułatwienie dostępu min. 1702 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych, wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 200 opiekunom faktycznym do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2019-2021.

seniorzy

Cele szczegółowe:

 • Rozwój zdeinstytucjonalizowanych form opieki medycznej zapobiegających umieszczaniu osób niepełnosprawnych i osób niesamodzielnych w zakładach stacjonarnych, w szczególności na oddziałach szpitalnych
 • Wypracowanie i wdrożenie niedrogich, trwałych rozwiązań zapewniających usługi medyczne wysokiej jakości dostosowane do potrzeb osób niesamodzielnych i niepełnosprawnych poprzez utworzenie DDOM
 • Wzrost liczby miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych
 • Wypracowanie i wdrożenie działań projakościowych, rozwiązań organizacyjnych ułatwiających dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług opiekuńczych i domowych w tym wykorzystujących teleopiekę, dostosowanych do potrzeb osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością
 • Realizacja działań wspierających opiekunów faktycznych w opiece nad osobami niesamodzielnymi i niepełnosprawnymi poprzez kształcenie, poradnictwo i utworzenie miejsca krótkookresowego pobytu

Obszary wsparcia:

Uczestnik projektu będzie mógł skorzystać z jednego wybranego obszaru wsparcia w projekcie. Liczba miejsc wsparcia w projekcie jest ograniczona.
 • I Obszar – Zintegrowane Centrum Opieki (Dzienny Dom Opieki Medycznej, Centrum usług domowych, Centrum teleopieki)
 • II obszar – Centrum Opieki Środowiskowej
 • III obszar – Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych
 • IV obszar – Usługi asystenckie ( w tym Centrum Usamodzielniania)
 • V obszar – Mieszkania chronione

Planowane efekty:

Wskaźniki kluczowe:

 • 850 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
 • 1350 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
 • 500 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
 • 250 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie
 • 64 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami w postaci mieszkań chronionych i wspomaganych w programie
 • 314 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami zdrowotnymi w programie
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami społecznymi świadczonymi w interesie ogólnym w programie
 • 100 osób zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym objętych usługami asystenckimi i opiekuńczymi świadczonymi w społeczności lokalnej w programie (Dzienny Dom Opieki Medycznej)

Wskaźniki specyficzne:

 • 850 osób objętych usługą teleopieki w ramach Zintegrowanego Centrum Opieki
 • 200 osób objętych wsparciem Centrum Wsparcia Opiekunów Faktycznych

Planowane rezultaty realizacji projektu:

 • 15 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług w mieszkaniach wspomaganych i chronionych istniejących po zakończeniu projektu
 • 14 utworzonych w programie miejsc świadczenia usług asystenckich i opiekuńczych istniejących po zakończeniu projektu
 • 25 wspartych w programie miejsc świadczenia usług zdrowotnych, istniejących po zakończeniu projektu
 • 205 wspartych w programie miejsc świadczenia usług społecznych istniejących po zakończeniu projektu


Wartość projektu:
18 722 310, 04 zł
Wkład Funduszy Europejskich:
17 786 194,53 zł

Program krajowy