Poznań

Projekt Centrum Zintegrowanej Teleopieki i Usług Domowych


Zintegrowane Centrum Opieki to kompleksowe wsparcie dla 550 osób starszych, w tym niepełnosprawnych. Innowacyjny na terenie całej Polski projekt zakłada zintegrowanie nowoczesnych rozwiązań IT tworzących system teleopieki oraz telemedycyny w ramach Centrum Teleopieki i Centrum Usług Domowych obejmujących wsparcie, m.in. asystenta osób starszych niepełnosprawnych, wolontariuszy, pomoc sąsiedzką, opiekę pielęgniarską, rehabilitacyjną, psychologiczną oraz medyczną, jak również Rzecznika Praw Osób Starszych i Niepełnosprawny. Zintegrowane Centrum Opieki powstało w ramach projektu „Usługi społeczne dla mieszkańców Poznania” współfinansowanego przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.
Oś Priorytetowa 7. Włączenie społeczne,
Działanie 7.2. Usługi społeczne i zdrowotne,
Poddziałanie 7.2.1. Usługi społeczne – projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne.
Celem projektu jest ułatwianie dostępu 1135 mieszkańcom niesamodzielnym i z niepełnosprawnością do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym i w lokalnej społeczności oraz 302 opiekunom faktycznym osób niesamodzielnych
i z niepełnosprawnością do wsparcia w zakresie świadczonej opieki w Poznaniu w latach 2017-2018
Dofinansowanie projektu z UE: 12 720 661,96 zł.
Realizator projektu – Miasto Poznań/Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Poznaniu w partnerstwie
z organizacjami pozarządowymi: Polskim Komitetem Pomocy Społecznej, Stowarzyszeniem Wzajemnej Pomocy „Flandria”, Stowarzyszeniem Medycyna Polska, Fundacją Aktywizacja, Fundacją L’Arche.
Termin realizacji projektu: 01.01.2017 – 31.12.2018
Wartość projektu: 13 390 170,49zł, w tym dofinansowanie projektu z Unii Europejskiej:
12 720 661,96 zł.
Celem projektu jest prowadzenie kompleksowych i zindywidualizowanych usług społecznych skierowanych do 1135 osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w tym niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, oraz do 302 opiekunów faktycznych osób niesamodzielnych i z niepełnosprawnością, zamieszkałych w Poznaniu.

Galeria projektu

Zdjęcia


Oddziały Stowarzyszenie Medycyna Polska


Siedziba główna: Tarnów

Plac Sobieskiego 2, 33-100 Tarnów
Koordynator: Paweł Gądek
pgadek@medycynapolska.org
+48 517 812 028Oddział: Poznań

ul. Św. Marcin 58/64, 61-807 Poznań
Koordynator: Monika Szelągiewicz
mszelagiewicz@medycynapolska.org
tel:+48 660 778 480Copyright by Stowarzyszenie Medycyna Polska 2017.